Return to page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN WALLBOX

Return to page

1. DE DIENST EN DE AANBIEDER

WALLBOX NETHERLANDS B.V. (hierna “WALLBOX”) is een vennootschap met BTW-nummer 862053560, gevestigd aan de Kingsforweg 151, 1043 GR Amsterdam, en met e-mail [email protected].
WALLBOX biedt een dienst aan die is gericht op de uitbating van slimme oplaadvoorzieningen ten behoeve van elektrische voertuigen. Deze slimme oplaadvoorzieningen bestaan uit de series “PULSAR”, “QUASAR”, “COPPER”, "COMMANDER” en alle overige oplaadmogelijkheden (hierna: de “apparaten”), de accessoires voor de aangeboden apparaten (hierna gezamenlijk: de “producten”), de slimme oplaaddienst voor elektrische voertuigen met behulp van de apparaten die dienst doen als laadpunten met het bijbehorende energiebeheer en -toezicht (hierna: de “laaddienst”), alle versies in alle talen van de website bij de domeinnaam www.wallbox.com die wordt gebruikt als eCommerce platform voor de verkoop van de producten (hierna: de “website”), de mobiele applicatie “Wallbox” (hierna: de “applicatie”), het portaal mywallbox.com (hierna: het “portaal”), de site voor technische ondersteuning en uitleg https://support.wallbox.com/ (hierna: “Wallbox Academy”) en verder alle overige onderdelen die deze dienstverlening mogelijk maken, waaronder een front end klantenservice, een call center voor troubleshooting, de technische dienst voor diagnostiek en
ondersteuning, vervangend materiaal, een installatieservice, servers voor de opslag van gegevens, databases, communicatieprotocollen en overige technische middelen (hierna gezamenlijk de “dienst”).
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere natuurlijke of juridische persoon die op een van de hieronder vermelde manieren van de dienst gebruik maakt (hierna: de "gebruiker"), waaronder het surfen op de website. Door gebruik van deze dienst te maken aanvaarden deze personen de algemene voorwaarden. Indien een klant onder de hierna te noemen voorwaarden een abonnement heeft afgesloten, zijn in aanvulling op bovenstaande tevens de specifieke voorwaarden van het desbetreffende afgesloten abonnement van toepassing.

2. DEFINITIONS

2.1. Gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die gebruik maakt van de dienst omdat hij de website bezoekt, rechtstreeks of via geautoriseerde distributeurs op die website producten koopt, door het afsluiten van het desbetreffende abonnement met de apparaten elektrische voertuigen kan opladen dan wel de applicatie gebruikt om laadpunten op te zoeken en de financiële en energetische kant van de laaddienst te beheren.

2.2. Klant: de gebruiker die een abonnement afsluit voor de laaddienst of de applicatie ten behoeve van zichzelf dan wel de laaddienst op een beperkte schaal ten behoeve van meerdere gebruikers van de laders of voor eenieder openstelt in ruil voor betaling van een bepaald bedrag.

2.3. Gebruiker van de laders: de gebruiker die na het aanmaken van een “myWallbox” account gebruik maakt van de laaddienst met apparaten die hij in eigendom heeft of eigendom zijn van een derde die hem een dergelijk gebruik toestaat of het apparaat heeft opengesteld voor eenieder om in ruil voor betaling van een bepaald bedrag elektrische voertuigen op te laden en dat via de applicatie te beheren.

2.4. Apparaten: de laadapparaten die WALLBOX produceert en op haar website rechtstreeks dan wel via haar erkende distributeurs verkoopt. Het gaat om laders en andere slimme oplaadpunten voor elektrische voertuigen en verder alle overige apparaten en oplaadpunten die WALLBOX in de toekomst zal ontwikkelen en verkopen en door de klanten zullen worden aangeschaft en gebruikt overeenkomstig het afgesloten abonnement.

2.5. Accessoires: de producten en diensten die een aanvulling vormen op de apparaten die WALLBOX haar klanten op haar website via door rechtstreekse verkoop of via haar erkende distributeurs ter beschikking stelt, waaronder begrepen installatiediensten, slangen en laadkabels, aansluitingen en alle overige nog te ontwikkelen en aan te bieden accessoires.

2.6. Producten: alle apparaten en accessoires die WALLBOX haar klanten op haar website door rechtstreekse verkoop of via haar erkende distributeurs ter beschikking stelt.

2.7. Website: de meest recente versie van de website die bij de domeinnaam
www.wallbox.com hoort, waaronder begrepen alle versies in alle talen die door
WALLBOX worden gepubliceerd.

2.8. Applicatie: de nieuwste versie van de mobiele applicatie van WALLBOX die beschikbaar is in de verschillende appstores en bestemd voor gebruik door de klanten en gebruikers van de laders. De applicatie biedt oplossingen bij het beheer van de apparaten, het opladen en de actieradius van het elektrische voertuig en bij het beheer van en toezicht op onder andere de energiekosten en laadtijden. Na een account te hebben aangemaakt, kan de klant de apparaten beheren door deze toe te voegen, te verwijderen en te organiseren, het opladen in real-time te volgen en de laadparameters
in te stellen.

2.9. Portaal: de op de klant afgestemde website die WALLBOX ter beschikking heeft gesteld voor slim oplaadbeheer. Na een account te hebben aangemaakt, kan de klant via het portaal de apparaten beheren door deze toe te voegen, te verwijderen of te organiseren, het opladen in real-time te volgen en de laadparameters in te stellen. Het portaal stelt de klant ook in staat om algemene laadstatistieken in te zien. Dit kan afhankelijk van het abonnement zowel individueel als groepsgewijs als het om meerdere gebruikers gaat. Bovendien biedt het portaal, als daarvoor het juiste abonnement is afgesloten, de mogelijkheid om meerdere gebruikers van de laders te beheren en te organiseren, nieuwe gebruikers van de laders uit te nodigen en bij subgroepen onder te brengen. Indien van toepassing, stelt het portaal de klant ook in staat om betalingen af te wikkelen die via de door de klant gecontracteerde apparaten zijn verricht en transacties te beheren voor het opladen met de apparaten.

2.10. Account: de "myWallbox" gebruikersaccount, waarvan registratie en gebruik noodzakelijk is voor de klanten en gebruikers van de laders om gebruik te kunnen maken van het portaal en de laaddienst, waaronder begrepen het gebruik van de apparaten en de applicatie. Aanmelding vindt plaats via het portaal of de applicatie.

2.11. Aansluiting: de verschillende manieren waarop apparaten worden aangesloten die aan de klanten ter beschikking zijn gesteld om als laadpunt dienst te doen. Met WALLBOX kan de klant zowel online via Ethernet, Wi-Fi, 3G/4G als offline met bluetooth met de apparaten contact maken. De verbinding komt door vanuit de klantenzone in te loggen op de applicatie.

2.12. Abonnement: de modaliteit die door de klant is uitgekozen om van de laaddienst gebruik te kunnen maken, de apparaten te benutten en de applicatie te beheren. WALLBOX heeft verschillende soorten abonnementen voor haar klanten. Afhankelijk van het abonnement kunnen zij toegang krijgen tot de verschillende aangeboden functionaliteiten en voordelen. Met de laaddienst krijgen alle klanten standaard het Basic abonnement met de daarbij behorende diensten, maar het is altijd mogelijk een ander specifiek abonnement voor aanvullende diensten af te sluiten.

Het Basic abonnement biedt de klant de volgende voordelen:

 • Het in groepsverband beheren van meerdere gebruikers van de laders tot maximaal twee apparaten en vijf gebruikers van de laders.
 • Power boost: een dynamische aanpassing van de stroom afhankelijk van het verbruik van de gebruiker van de laders.
 • Power sharing: de mogelijkheid om meerdere apparaten op het netwerk aan te sluiten en de beschikbare stroom te verdelen.
 • Mobiele aansluiting: aansluiting 3G/4G via een configureerbare simkaart.
 • Real-time informatie en beheer: toegang met ieder apparaat tot informatie over het verbruik, de laadtijd, de energiekosten van het apparaat en actieve laadsessies.
 • Het op ieder moment downloaden van informatie over energieverbruik, kosten, actieve laadsessies, eerdere gegevens.
 • Instellen op afstand: de mogelijkheid om de laadstroom in te stellen overeenkomstig de behoeftes de klant en de mogelijkheid om apparaten te blokkeren en te deblokkeren om onrechtmatig gebruik te verhinderen.

WALLBOX behoudt zich het recht voor om te allen tijde de voorwaarden, functies en eigenschappen van het Basic abonnement en overige beschikbare specifieke abonnementen te wijzigen, onverminderd haar plicht om de klant hiervan in kennis te stellen zodat laatstgenoemde deze kan accepteren en daarmee op hem van toepassing zijn.

2.13. Tarief van het abonnement: het tarief voor het gebruik van de laaddienst dat bij het soort afgesloten abonnement hoort. Hiermee is het voor de klant mogelijk om onder bepaalde voorwaarden en met bepaalde tegenprestaties, zoals betaling, van de laaddienst gebruik kan maken. De klant verricht de betalingen aan WALLBOX overeenkomstig het afgesloten abonnement. Zodra een bepaald soort abonnement is afgesloten, kan de klant kiezen voor jaarlijkse of maandelijkse betalingen dan wel eventuele andere door WALLBOX mogelijk gemaakte betaalmethodes en –frequenties. Het tarief dat bij het abonnement hoort wordt automatisch in rekening gebracht voor elk nieuw apparaat dat deel is gaan uitmaken van het “myWallbox” account en het totaalbedrag wordt berekend op basis van het aantal gecontracteerde apparaten.

2.14. Publieke lader: iedere gebruiker van een lader kan na identificatie door het ingestelde systeem zijn voertuig opladen met de door een klant aangeschafte apparaten via een abonnement dat deze functie mogelijk maakt. Aan de hand van dit systeem kan de klant zijn opengestelde apparaten verzilveren, omdat hij van het bedrag dat hij van de gebruiker van de lader krijgt uitbetaald op basis van het toepasselijke laadtarief een bepaald deel krijgt door toepassing van de verdeelsleutel die door WALLBOX is ingesteld.

2.15. Laadtarief: het tarief dat wordt toegepast om het bedrag vast te stellen dat de gebruiker van de lader dient te betalen voor het gebruik van een publieke lader. Hierbij worden verschillende parameters in acht genomen (waaronder een variabele prijs per geladen uur en/of per verbruikte energie of een vaste prijs per keer).

3. AANMELDEN ALS GEBRUIKER

3.1. Om toegang tot bepaalde diensten te hebben, dient de gebruiker zich door middel van een "myWallbox" account aan te melden als klant en de onderhavige algemene voorwaarden uitdrukkelijk te aanvaarden. Door het aanmaken van het account kan de klant profiteren van de slimme beheerfuncties voor het opladen van elektrische voertuigen met een gecontracteerd apparaat of het beheer van meerdere apparaten en gebruikers van de laders al naar gelang het abonnement dat is gekozen uit de door WALLBOX aangeboden abonnementen.

3.2. Om zich aan te melden moet de klant op het portaal of in de applicatie de daartoe beschikbaar gestelde formulieren invullen en deze algemene voorwaarden en het Privacybeleid van WALLBOX uitdrukkelijk aanvaarden. Deze door de klant in te voeren gegevens dienen nauwkeurig, waarheidsgetrouw, actueel en volledig te zijn. De klant dient zelf de informatie bij te houden en staat ervoor in dat de aan WALLBOX verstrekte informatie waarheidsgetrouw, volledig en nauwkeurig is en te allen tijde actueel en juist is. Als zich veranderingen aan de verstrekte informatie voordoen, dient
de klant die wijzigingen steeds melden. WALLBOX gaat ervan uit dat de verstrekte informatie juist is zolang deze niet is gewijzigd.

3.3. De klanten is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de wachtwoorden en aanvaardt eventuele schade of nadeel voortvloeiende uit iedere vorm van misbruik, overdracht, openbaarmaking of verlies daarvan. Toegang tot afgeschermde gebieden of gebieden met beperkte toegang en/of het gebruik van diensten met een gebruikersprofiel worden geacht te hebben plaatsgevonden door de gebruiker zelf van dat profiel die in alle gevallen verantwoordelijk is voor toegang en gebruik.

3.4. De klant kan via zijn "myWallbox" account ermee instemmen dat door hem aangewezen gebruikers van de laders gebruik mogen maken van de laaddienst en daarvoor de desbetreffende subaccounts ten behoeve van die gebruikers aanmaken. Zij worden dan in alle opzichten als gebruikers van de laaddienst beschouwd. Deze algemene voorwaarden zijn onverkort van toepassing op hun gebruik van de laaddienst. Door deze gebruikers van de laders toe te voegen, verbindt de klant zich ertoe alle door hem aangewezen personen van deze algemene voorwaarden en de toepasselijkheid ervan in kennis te stellen. De klant is als enige aansprakelijk voor naleving door hen van deze voorwaarden.

3.5. Afhankelijk van het afgesloten abonnement kan de klant apparaten ter beschikking van bepaalde gebruikers van de laders stellen zodat zij hun voertuigen kunnen opladen met behulp van hun eigen "myWallbox" accounts.

3.6. Afhankelijk van het afgesloten abonnement kan de klant de exploitatie van de laaddienst zelf managen en beheren via zijn netwerk van apparaten en een tegenprestatie ontvangen die wordt berekend op basis van de door de gebruikers van de laders ingestelde en verrichte lading. Betaling voor het gebruik van de laaddienst vindt plaats overeenkomstig de financiële voorwaarden en laadtarieven die de klant via zijn “myWallbox” account heeft ingesteld.

3.7. De gebruikers, klanten en gebruikers van de laders zijn aansprakelijk voor hun gebruik van de diensten en verbinden zich ertoe om de diensten en alle onderdelen en/of elementen correct en naar behoren te gebruiken. Ter illustratie en zonder uitputtend te willen zijn, verbinden de gebruikers, klanten en gebruikers van de laders zich ertoe de apparaten niet aan te wenden om computervirussen op het netwerk in te voeren en zich andermans accounts en de gegevens van andere gebruikerseigen te maken en, in het algemeen, om geen activiteiten te verrichten die ongeoorloofd, illegaal dan wel in strijd zijn met de openbare orde en de goede trouw op straffe, in tegengesteld geval,
van ontzegging van toegang tot de diensten.

3.8. Voorts verbinden de gebruikers, klanten en gebruikers van de laders zich tot het naleven van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden en de overige berichten, gebruiksregels en aanwijzingen die zij hebben ontvangen of voor hen toegankelijk zijn.

3.9. Personen zonder de vereiste handelingsbekwaamheid om overeenkomsten af te sluiten kunnen de dienst niet afsluiten en mogen er alleen gebruik van maken met toestemming en onder de volledige verantwoordelijkheid van de gebruiker die de overeenkomst afsloot en het ouderlijke gezag heeft of de wettelijke voogd is. WALLBOX is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die kan voortvloeien uit het gebruik van de dienst door minderjarigen of personen zonder de vereiste handelingsbekwaamheid om overeenkomsten af te sluiten.

4. GEBRUIK VAN DE LAADDIENST

4.1. Eigenschappen van de dienst

4.1.1. Gebruikers kunnen van de laaddienst gebruik maken door middel van de apparaten waartoe zij toegang hebben en, in ieder geval, onder de voorwaarden gesteld door de persoon die deze beheert. Deze apparaten zijn ontworpen om gegevens en informatie te verzamelen met de bedoeling om het oplaadbeheer te optimaliseren voor de gebruikers van de dienst, hoewel alleen gebruikers die overeenkomstig deze algemene voorwaarden zijn aangemeld kunnen profiteren van het slimme oplaadbeheersysteem.

4.1.2. Teneinde de dienst te verbeteren, kan WALLBOX te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving eenzijdig een onderdeel en/of element van de dienst of de gebruiksvoorwaarden, technieken of het gebruik ervan wijzigen. Anderzijds kunnen klanten WALLBOX suggesties doen toekomen om de dienst te verbeteren. Zij kunnen ook aanvullende informatie verkrijgen, hun twijfels laten wegnemen en klachten of voorstellen indienen door contact op te nemen via het e-mailadres dat aan het begin van dit document is vermeld. Bovenstaande betekent echter geenszins dat WALLBOX daarmee enigerlei verplichting op zich neemt.

4.2. Toegang tot de laaddienst via de applicatie of het portaal

4.2.1. WALLBOX stelt de applicatie ter beschikking van haar klanten zodat zij toegang hebben tot de laaddienst en daarvan op smartphones, tablets, slimme horloges en alle andere soorten mobiele apparaten (hierna "mobiele apparaten") gebruik kunnen maken. De applicatie kan in de appstores worden gedownload voor systemen die op Android en iOS draaien. In de appstores kan meer informatie worden gevonden over de laaddienst met een beschrijving van de functies en eigenschappen van de
applicatie en de technische vereisten voor installatie en gebruik.

4.2.2. Door een aantal eenvoudige stappen te volgen kan de gebruiker zich met de applicatie, via het portaal en in sommige gevallen met het desbetreffende gekochte apparaat aanmelden en een "myWallbox" account aanmaken voor de abonnementen van WALLBOX. Daarna kan hij gebruik maken van de laaddienst waarvoor voorafgaande aanmelding is vereist.

4.3. Afsluiten van de laaddienst

4.3.1. De laaddienst wordt verleend overeenkomstig de tussen de klant en WALLBOX afgesloten overeenkomsten, deze algemene voorwaarden en de financiële voorwaarden van het afgesloten abonnement. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding en betaling van het desbetreffende abonnement. Met het aangaan van de overeenkomst krijgt de klant afhankelijk van het afgesloten abonnement een bepaalde gebruikerslicentie voor de laaddienst die zal worden beheerst door deze algemene voorwaarden.

4.3.2. WALLBOX kan binnen de door de wet vastgestelde grenzen de solvabiliteit en kredietwaardigheid van klanten te beoordelen en ervoor kiezen om de overeenkomst niet aan te gaan dan wel specifieke voorwaarden aan die klant op te leggen.

4.4. Opzegging van het abonnement

4.4.1. WALLBOX is gerechtigd een abonnement onmiddellijk op te zeggen indien a) de klant de prijs van het afgesloten abonnement na meerdere verzoeken daartoe niet heeft voldaan of niet aan een betalingsverplichting is voldaan; b) indien de klant niet solvabel blijkt te zijn of in staat van faillissement is verklaard dan wel ontbonden of vereffend wordt; c) als een oplaadpunt wordt beschadigd.

4.5. Publiek laden

4.5.1. Indien het abonnement deze mogelijkheid geeft, biedt WALLBOX haar klanten toegang tot en beheer van een laaddienst via een publiek netwerk met vrij toegankelijke laadapparaten voor alle gebruikers van de laders die een actieve "myWallbox" account hebben. Met het publieke laadnetwerk kan de klant een vergoeding krijgen of de laadsessies van de gebruikers van de laders verzilveren aan de hand van het netwerk van apparaten dat wordt beheerd door de klant die deze aanbiedt.

4.5.2. De klant kan de apparaten van de volgende modellen zodanig instellen dat deze het publieke oplaadsysteem aanbieden: COMMANDANT 2, COPPER S, COPPER SB en COPPER C en alle overige nog te ontwikkelen apparaten die toegang tot dit opengestelde systeem mogelijk maken.

4.5.3. De klant kan betaling en publiek gebruik van diens apparaten instellen, waaronder begrepen de configuratie van de energiekosten en het laadtarief. De gebruiker van de laders betaalt het bedrag na iedere laadsessie door middel van prepay of, indien de klant de gebruiker heeft opgenomen in de lijst van gebruikers die van deze optie gebruik mogen maken, aan het einde van een door WALLBOX bepaalde periode waarbij het totaalbedrag het resultaat is van de opstelsom van alle laadsessies Betaling geschiedt via de applicatie of ieder ander door WALLBOX toegestaan betaalmiddel.

4.5.4. Iedere keer dat een gebruiker met de apparaten van de klant zijn voertuig heeft opgeladen, ontvangt laatstgenoemde het totaalbedrag dat door de gebruiker van de laders is betaald na aftrek van een commissie zijnde een percentage over de door de gebruiker betaalde totaalprijs te vermeerderen met een door WALLBOX vastgesteld vast bedrag.

4.5.5. WALLBOX bepaalt voor zover mogelijk een eenheidspercentage van tien procent (10%) over het betaalde totaalbedrag, ofschoon dit percentage hoger kan uitvallen afhankelijk van het gebruikte betaalmiddel omdat daarop de voorwaarden van de aanbieder van het betaalmiddel van toepassing kunnen zijn. In zulke gevallen verklaart WALLBOX daar niet op toe te kunnen zien en niet aansprakelijk te zijn indien het uiteindelijke percentage hoger uitvalt dan de genoemde tien procent (10%). De klant kent en aanvaardt uitdrukkelijk dat deze voorwaarde verantwoordelijkheid is van de
aanbieder van het betaalmiddel en vrijwaart WALLBOX voor eventuele vorderingen op grond daarvan.

4.5.6. WALLBOX geeft geen enkele garantie ten aanzien van de beschikbaarheid of het correct functioneren van een door een klant aangeboden publiek netwerk. Het gebruik van de apparaten wordt beheerst door deze algemene voorwaarden en de door de klant gestelde voorwaarden.

4.5.7. Klanten kunnen vragen om een upgrade of downgrade van de via een afgesloten abonnement aangeboden diensten zodat zij gebruik kunnen maken van de specifieke functies van een dergelijk abonnement. Een upgrade van een abonnement houdt in dat er meer diensten beschikbaar komen, zoals de mogelijkheid een apparaat te openen zodat deze beschikbaar is voor publiek laden. In geval van een downgrade van een abonnement komen er minder diensten beschikbaar. In dat geval is de klant gehouden de toegepaste beperkingen na te leven, zoals bijvoorbeeld het aantal aan diens “myWallbox” account gekoppelde gebruikers en apparaten.

4.6. Prijzen, facturering en betalingen

4.6.1. De klant dient de bedragen te betalen conform de tarieven die zijn vastgelegd in de met WALLBOX afgesloten abonnementen. WALLBOX factureert iedere klant conform de overeengekomen tarieven.

4.6.2. Eventuele reclames met betrekking tot facturen op grond van het afgesloten abonnement dienen per e-mail aan WALLBOX te worden gericht op het adres: [email protected].

4.7. Ongeoorloofd gebruik van de laaddienst

4.7.1. De klant verbindt zich ertoe de laaddienst niet voor ongeoorloofde doeleinden te gebruiken die in strijd zijn met de bepalingen uit deze algemene voorwaarden, de rechten en belangen van WALLBOX of derden schaden, op enigerlei andere wijze het imago of de reputatie van WALLBOX kunnen schaden of verslechteren of het normale gebruik of genot van de laaddienst in de weg staan.

4.7.2. De klant mag de laaddienst uitsluitend gebruiken voor persoonlijke doeleinden en binnen de reikwijdte als vermeld in deze algemene voorwaarden. De klant mag geen activiteiten verrichten die de dienst en/of werking en ontwikkeling ervan kunnen schaden. In aanvulling op bovenstaande mag de klant de laaddienst onder andere en in het bijzonder niet gebruiken om:

 • derden lastig te vallen, te storen en/of hun privacy te schenden;
 • zich als andere gebruikers of derden voor te doen;
 • andere gebruikers of derden te bespioneren;
 • de locatie van andere gebruikers aan derden bekend te maken;
 • de reputatie, het imago en de integriteit van andere gebruikers of derden te schaden; of
 • met reclame om eigen producten, diensten of activiteiten of van derden te promoten, tenzij WALLBOX daarmee uitdrukkelijk voorafgaand heeft ingestemd.

4.7.3. Het is de klant niet toegestaan zijn rechten en plichten op grond van deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk over te dragen, tenzij WALLBOX daarmee voorafgaand en schriftelijk heeft ingestemd.

4.7.4. WALLBOX behoudt zich het recht voor om toegang van de klant te blokkeren of zelfs diens account te verwijderen en om gepaste juridische stappen te nemen indien de klant het bepaalde in deze algemene voorwaarden niet in acht neemt.

5. KOPEN BIJ WALLBOX

5.1. Kopen op de website

5.1.1. Om te kunnen kopen, dient de gebruiker zich eerst met zijn e-mail aan te melden. Door producten op de website te kopen aanvaardt hij de verkoopvoorwaarden en eigenschappen van de in deze algemene voorwaarden bedoelde producten.

5.1.2. Er mag alleen worden verkocht aan gebruikers die ouder zijn dan 16 jaar en volledige bekwaamheid genieten om overeenkomsten aan te gaan. Het is strikt verboden voor gebruikers die niet aan deze vereisten voldoen om producten te kopen.

5.1.3. De prijzen van op de website geplaatste producten zijn de verkoopprijzen voor het eindpubliek en zijn geldig zolang zij op de website staan vermeld. De prijzen staan in euro´s (€) of in de lokale munt die op de plaats waar de aankoop tot stand komt in gebruik is en zijn inclusief de indirecte geldende toepasselijke belastingen, tenzij een wettelijke
bepaling een andere belasting voorschrijft.

5.1.4. Plaatsing van een bestelling betekent automatische aanvaarding van de prijs en eigenschappen van het ter koop aangeboden product. WALLBOX verbindt zich ertoe om het bestelde product aan de klant ter beschikking te stellen en te overhandigen mits het product beschikbaar is. Indien de aankoop van een product tot stand komt dat niet beschikbaar is, verbindt WALLBOX zich ertoe de gebruiker hiervan met bekwame spoed in kennis te stellen, de bestelling te annuleren en onmiddellijk de betaling terug te storten.

5.2. Betaling via de website

5.2.1. WALLBOX aanvaardt uitsluitend de hierna genoemde betaalmiddelen: credit- of debitcard of PayPal. Daartoe zal om de betaalgegevens van de klant worden gevraagd Het is niet toegestaan om de betaalgegevens of betaalmiddelen van derden te gebruiken.

5.2.2. WALLBOX voert de noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen door om de vertrouwelijkheid en veiligheid te garanderen van de betaalgegevens die via de website of de applicatie worden verstrekt en maakt gebruik van een veilig betaalsysteem (SSL, “Secure Socket Layer”).

5.2.3. Zodra betaling is geschied en bevestigd, ziet de klant op de website een bericht verschijnen dat betaling succesvol is afgerond. De klant ontvangt verder een e-mail ter bevestiging dat de bestelling is verzonden met vermelding van de verwachte leveringsdatum.

5.3. Levering en verzending

5.3.1. Voor landen waarbinnen WALLBOX verzending van onlineproducten aanbiedt, zijn de verzendkosten reeds in de prijs meegenomen die in de winkel vermeld staat. WALLBOX verzendt haar producten binnen de volgende landen: Spanje, Duitsland, Oostenrijk, België, Denemarken, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Noorwegen, Nederland, Portugal, het Verenigd Koninkrijk en alle andere landen die WALLBOX in de toekomst daaraan toevoegt.

5.3.2. Indien de klant niet in een van de genoemde landen woonachtig is, dient hij zich in verbinding te stellen met WALLBOX om de verzendmogelijkheden naar zijn woonplaats te bezien.

5.3.3. De producten worden ExWorks geleverd, tenzij andere voorwaarden zijn overeengekomen. Verzending, vervoer, export en import van de producten komen voor rekening van de klant. WALLBOX beschikt over een levertermijn voor de bestellingen van ongeveer zeven (7) werkdagen te rekenen vanaf het moment waarop de bestelling is geplaatst. Levering vindt plaats op werkdagen, van maandag tot en met zaterdag. WALLBOX is uitsluitend aansprakelijk voor leveringsmethoden die op haar website
staan aangeboden. De leveringstermijn is indicatief en niet bindend. WALLBOX is niet aansprakelijk voor leveringen die binnen of buiten de termijn plaatsvinden mits het verschil met de gecommuniceerde leveringsdatum redelijk is.

5.3.4. De klant verleent alle nodige medewerking aan de levering van de producten. Het is steeds de verantwoordelijkheid van de klant te controleren dat de producten in goede staat zijn afgeleverd ten bewijze waarvan hij voor ontvangst tekent. Indien de klant vaststelt dat het product geopend is of tijdens de verzending zijn rechten zijn geschonden, dient hij de goederen niet in ontvangst te nemen en zich onmiddellijk met WALLBOX in verbinding te stellen.

5.3.5. De klant stelt WALLBOX er schriftelijk van in kennis van als er mogelijkerwijs iets mis is gegaan bij de levering van de producten. WALLBOX beschikt over een termijn va dertig (30) dagen om de levering tot een goed einde te brengen. Zodra deze termijn is verstreken, is de klant gerechtigd de koopovereenkomst met betrekking tot de producten op te zeggen.

5.3.6. Indien de productie van de producten door WALLBOX om enigerlei reden is beperkt, mag WALLBOX de wel beschikbare producten naar goeddunken onder haar klanten verspreiden.

5.4. Garantie van de nakoming en defecte producten

5.4.1. De door WALLBOX verhandelde apparaten en accessoires hebben een garantieperiode van drie (3) jaar. De garantie omvat reparatie van de apparaten en accessoires en de bijbehorende elementen en/of componenten, assemblage of het gebrekkig functioneren ervan.

5.4.2. De garantie gaat in op het moment van installatie van de apparaten of ontvangst van de accessoires voor gebruik door de gebruiker. Installatie wordt geacht te hebben plaatsgevonden door de feitelijke ontvangst van het apparaat of het accessoire door de gebruiker of door de feitelijke installatie door een door WALLBOX erkende installateur als daarom op de website is verzocht. Het licht op de weg van de klant om het bestaan aan te tonen van fabricagefouten, mankementen aan de assemblage of gebrekkig functioneren als er zes (6) maanden vanaf de installatie zijn verstreken.

5.4.3. Eventuele gebreken en/of mankementen die het gevolg kunnen zijn van het foutief installeren van producten worden overeenkomstig deze clausule niet door de garantie gedekt. Evenmin vallen onder de dekking van de garantie alle gebreken of mankementen van de apparaten of accessoires en/of de bijbehorende elementen en/of componenten als gevolg van problemen met de door de klant gebruikte elektrische installatie.

5.4.4. Uitzonderingen op de dekking door de garantie moeten door middel van een e-mailbericht aan [email protected] aan WALLBOX worden medegedeeld die daarvoor goedkeuring moet geven.

5.5. Herroepingsrecht: teruggave, vervanging en terugbetaling

5.5.1. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om het aangekochte product onmiddellijk na ontvangst te inspecteren. De klant beschikt over een termijn van (14) kalenderdagen vanaf ontvangst om zonder opgaaf van redenen zijn herroepingsrecht uit te oefenen en het product terug te zenden of het product in te ruilen voor een ander door WALLBOX verhandeld product. Na te hebben vastgesteld dat het product waarvan de gebruiker terugzending heeft verzocht in perfecte staat verkeert, gaat WALLBOX over tot terugbetaling met het betaalmiddel dat was gebruikt voor de aankoop. Van het totaalbedrag worden de volgende bedragen afgetrokken: (i) verzendkosten en (ii) de kosten die de erkende installateur maakt om het apparaat te verwijderen. Dit bedrag valt nimmer hoger uit dat twintig procent (20%) van de verkoopprijs. Indien de gebruiker het product bij een andere distributeur heeft gekocht, dan dient hij zich met die distributeur in verbinding
vervanging en terugbetaling.

5.5.2. In geval van vervanging op verzoek van de klant zelf van een product dat rechtstreeks bij WALLBOX is gekocht, geeft WALLBOX opdracht tot vervanging en verzending van het nieuwe product binnen een termijn van hoogstens veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum van het product dat door de klant is teruggezonden. Verzending van het nieuwe product geschiedt met dezelfde verzendmethode als de aanvankelijke bestelling. Indien een nieuw product duurder is dan het in eerste instantie
gevraagde product, dan dient de klant het verschil te voldoen via het betaalmiddel dat door de klantenservice van WALLBOX is medegedeeld. Indien het nieuwe product goedkoper is, dan retourneert WALLBOX het verschil met het betaalmiddel dat is gebruikt voor de aanvankelijke bestelling binnen een termijn van hoogstens veertien (14) werkdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum van het te vervangen product. Indien de gebruiker het product bij een andere distributeur heeft gekocht, dan dient hij zich in met die distributeur in verbinding te stellen voor het afhandelen van de teruggave, vervanging en terugbetaling.

5.5.3. De klant dient wijzigingen, teruggave en vervanging van producten aan te vragen en zich schriftelijk in verbinding te stellen met de klantenservice van WALLBOX door middel van een e-mailbericht naar [email protected]. Indien de gebruiker het product bij een andere distributeur/verkoper heeft gekocht, dan dient hij zich in met die distributeur/verkoper in verbinding te stellen voor het afhandelen van de teruggave, vervanging en terugbetaling.

5.5.4. Wijzigingen, teruggave en vervanging van de producten vinden plaats met dezelfde door WALLBOX aanvaarde verzendmethode als voor de aanvankelijke verzending aan de klant. WALLBOX kan niet aansprakelijk worden gehouden voor verlies, diefstal, schade en/of gebreken aan de producten indien de klant een andere verzendmethode dan die van WALLBOX afsluit. Voorts behoudt WALLBOX zich het recht voor er in dat geval voor te kiezen om niet over te gaan tot terugbetaling van de prijs van het product
of toezending van een vervangend product. Indien de gebruiker het product bij een andere distributeur/verkoper heeft gekocht, dan dient hij zich in met die distributeur/verkoper in verbinding te stellen voor het afhandelen van de teruggave, vervanging en terugbetaling.

5.5.5. De klant dient de producten volledig nieuw en onaangeroerd terug te zenden, in perfecte staat en met de originele verpakking. WALLBOX behoudt zich het recht voor om terugzending of vervanging van het product te weigeren indien niet aan deze voorwaarden voor terugzending is voldaan. Indien een product is gebruikt of in werking is gesteld, beschadigd of doorverkocht, dan heeft de klant niet meer het recht om terugbetaling van de aankoopprijs te verlangen.

5.5.6. Alleen als het gaat om rechtstreeks bij WALLBOX gekochte producten en WALLBOX meent dat het product met inachtneming van de hogervermelde voorwaarden teruggenomen kan worden, retourneert WALLBOX de klant het aankoopbedrag op grond van zijn herroepingsrecht binnen een termijn van hoogstens veertien (14) kalenderdagen te rekenen vanaf de ontvangstdatum van het verzoek tot terugzending van de klant. Terugbetaling vindt plaats met hetzelfde betaalmiddel dat de gebruiker heeft gebruikt bij de rechtstreekse aanschaf van het product bij WALLBOX. Van het terug te storten bedrag worden nog de bedragen afgetrokken uit hoofde van terugzendkosten en, in voorkomend geval, de verwijderkosten als bedoeld in clausule 5.5.3.

5.5.7. Alleen als het gaat om rechtstreeks bij WALLBOX gekochte producten waarbij bovendien de installatie van het apparaat met WALLBOX is overeengekomen, en alleen in geval van teruggave of vervanging van het product vanwege een mankement, zijn daaraan geen kosten verbonden voor de klant. In geval van vervanging, overhandigt WALLBOX een vervangend product met dezelfde garanties. Vervanging betekent echter niet dat de garantieperiode wordt verlengd met drie jaar. Die periode gaat nog steeds in op de feitelijke aankoopdatum van het product.

5.5.8. WALLBOX zendt of vervangt het product niet als zich bijvoorbeeld het volgende voordoet:

 • In geval van schade of mankementen als gevolg van foutief gebruik van het product.
 • In geval van schade of mankementen door blootstelling van het product aan weersomstandigheden waarin het product niet gebruikt dient te worden.
 • In geval van schade of mankementen door installateurs die niet uitdrukkelijk door WALLBOX worden erkend.
 • In geval van schade door vandalisme, weersomstandigheden of het elektriciteitsnetwerk van de gebruiker.

5.6. Activeren van de apparaten bij de laadpunten

5.6.1. Zodra de apparaten zijn geïnstalleerd, dient de klant deze via het portaal of met de applicatie te registreren. Daarvoor dient hij in te loggen op zijn “myWallbox” account. De klant dient de gebruiksaanwijzingen van WALLBOX te volgen als hij gebruik maakt van het geactiveerde laadpunt en zich te onthouden van niet toegestaan gebruik.

5.6.2. WALLBOX is gerechtigd om geregistreerde laadpunten te verwijderen of toegang tot de laaddienst te blokkeren of te annuleren indien de klant het desbetreffende abonnement niet heeft betaald, failliet wordt verklaard dan wel insolvent is of wordt ontbonden of vereffend, als de klant schade heeft veroorzaakt aan het laadpunt of WALLBOX ongeoorloofd of frauduleus gebruik van de laaddienst vaststelt.

5.6.3. Eventuele onregelmatigheden, schade of mankementen aan het laadpunt worden met bekwame spoed aan WALLBOX medegedeeld door middel van een e-mailbericht aan [email protected].

5.7. Aansprakelijkheid met betrekking tot de verkoop van producten op de website

5.7.1. WALLBOX aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verschillen of onjuistheden, hoe klein ook, die de klant mocht vaststellen tussen de werkelijke producten en de op de website aangeboden producten. In het bijzonder wordt geen aansprakelijkheid aanvaard indien zich problemen voordoen bij het tonen van de website, bij het reproduceren van foto´s, bij het gebruiken van de browser van de klant en dergelijke. WALLBOX treft voor zover mogelijk alle noodzakelijke maatregelen om de gebruiker een getrouw beeld te geven van de aangeboden producten.

5.7.2. WALLBOX doet haar uiterste best om de aangeboden producten ter beschikking te stellen van de transportonderneming die zorg draagt voor aflevering van het product. WALLBOX is op geen enkele wijze aansprakelijk ingeval van eventuele schade of gebeurtenissen naar aanleiding van het vervoer, zoals stakingen, files of ongevallen tijdens het vervoer met vertraging, verlies of diefstal van het door de klant uitgekozen product tot gevolg.

5.7.3. WALLBOX maakt gebruik van alle tot haar beschikking staande middelen om de keuze, betaling en verzending op haar website tot stand te laten komen. Desalniettemin treft WALLBOX geen blaam in geval van overmacht, onderhoud van de website of andere soortgelijke redenen die haar niet aangerekend kunnen worden en waardoor de website niet op normale wijze functioneert.

5.7.4. WALLBOX is niet aansprakelijk voor het gebruik, verbruik dan wel slijtage van de producten door het gebruik van de klanten. WALLBOX is evenmin aansprakelijk jegens de klanten voor de terugzending van producten die niet op haar website worden verkocht.

5.8. Voorbehoud van rechten

5.8.1. WALLBOX behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen af te zien van door klanten geplaatste bestellingen. Voorts behoudt zij zich het recht voor om door klanten geplaatste bestellingen te weigeren als er geschillen zijn gerezen met betrekking tot de betaling van producten die al zijn besteld.

5.8.2. WALLBOX is gerechtigd om te allen tijde de prijzen van de producten te wijzigen en die gewijzigde prijzen op de website te publiceren. Desalniettemin zijn de prijzen van toepassing die golden op het moment dat de klant zijn keuze maakte en de bestelling plaatste.

5.8.3. WALLBOX behoudt zich het recht voor om de door de klant verstrekte
persoonsgegevens te controleren en alle noodzakelijke maatregelen te treffen om zich ervan te vergewissen dat de documenten, kaarten en overige gebruikte betaalmiddelen daadwerkelijk op naam staan van de klant. Daartoe kan van de klant worden verlangd om diens identiteitsbewijs, adresgegevens en/of bankdocumenten toe te zenden. Indien de klant daaraan niet binnen twee (2) dagen volgend op het verzoek gehoor geeft, wordt de bestelling automatisch geannuleerd en worden klachten in een dergelijk geval van de hand gewezen.

5.8.4. WALLBOX is gerechtigd om klanten te weren indien zij onjuist gebruik dan wel misbruik maken van de website, fraude plegen of andere gebruikers schade toebrengen. WALLBOX wijst erop dat zij mechanismen en systemen heeft ontwikkeld voor het opsporen van fraude of andere buitengewone of strafbare handelingen waarmee wordt beoogd het normale functioneren van de website te beïnvloeden.

5.8.5. WALLBOX behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde en onaangekondigd te wijzigen. De gebruiker dient de algemene voorwaarden steeds door te lezen als hij via de website gebruik maakt van de diensten en/of deze afsluit. De gebruiker dient de alsdan geldende algemene voorwaarden te aanvaarden en voorafgaand aan iedere aankoop te raadplegen.

5.9. Inhoud

5.9.1. Alle informatie, inhoud en gegevens op de verschillende pagina´s van de website, de applicatie en de aanbiedingen van WALLBOX worden voorafgaand aan publicatie doorgenomen. WALLBOX verklaart dat het onmogelijk is de inhoud volledig vrij van fouten, onjuistheden qua samenstelling en soortgelijke problemen te publiceren. Daarom raadt WALLBOX de gebruikers aan om de op de website en/of applicatie vermelde rectificaties, updates en overige relevante gegevens aandachtig door te nemen. Het is van belang dat de gebruikers geen besluiten nemen die uitsluitend of in het bijzonder zijn gebaseerd op informatie of reclamecampagnes die op de websites van derden zijn gepubliceerd.

5.9.2. Aan alle door WALLBOX gepubliceerde informatie op informatiedragers van WALLBOX zelf of van derden, met name banners, berichten en e-mails die spelfouten bevatten, kunnen geen rechten worden ontleend. In geval van twijfel wordt de gebruikers aangeraden de verkoopgegevens te checken via de persoonlijke kanalen van WALLBOX.

5.9.3. De bepalingen en voorwaarden in dit document doen geen afbreuk aan de rechten van de consument uit hoofde van de toepasselijke nationale wetgeving.

6. INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOMSRECHTEN

6.1. De dienst, de laaddienst, de website, de applicatie en de apparaten en alle daarin geïntegreerde componenten en/of elementen of die daarvan deel uitmaken, waaronder maar niet beperkt tot de apparaten, technologieën, broncode, ontwerpen, teksten, handelsmerken, logo's en afbeeldingen zijn beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten. WALLBOX heeft deze intellectuele en industriële eigendomsrechten in haar bezit en/of heeft de bijbehorende vergunningen of licenties voor het gebruik ervan verkregen van derden die die rechten in bezit hebben. WALLBOX behoudt zich uitdrukkelijk dergelijke exclusieve rechten voor, die op geen enkele wijze mogen worden gebruikt indien daarmee de Spaanse, Europese en internationale wetgeving inzake het intellectuele en/of industriële eigendom wordt geschonden en WALLBOX daarvoor niet voorafgaand uitdrukkelijk toestemming heeft verleend.

6.2. WALLBOX heeft tevens de intellectuele en industriële eigendomsrechten van eventuele wijzigingen aan of verbeteringen van de dienst of onderdelen en/of elementen daarvan als gevolg van de ervaring die is opgedaan met het gebruik van de dienst en de voorstellen en/of suggesties van de gebruikers.

6.3. Om de intellectuele en industriële eigendomsrechten van de dienst en/of onderdelen en/of elementen daarvan te garanderen, onthoudt de gebruiker zich ervan de daartoe genomen maatregelen of gebruikte apparaten te omzeilen.

7. PRIVACYBELEI

8. EILIGHEID BIJ DE ELEKTRONISCHE DIENSTVERLENING

8.1. WALLBOX verbindt zich ertoe alle noodzakelijke en passende technische en organisatorische maatregelen ten aanzien van de gehele dienst te nemen die met het oog op de geldende wetgeving afdoende zijn om de veiligheid en vertrouwelijkheid van de persoonlijke gegevens van de gebruiker te garanderen en manipulatie of verlies ervan te verhinderen.

8.2. WALLBOX is niet gehouden controles uit te voeren op virussen, worms of andere elementen die schadelijk kunnen zijn of schade kunnen toebrengen. De gebruiker dient ervoor zorg te dragen dat op alle randapparatuur dat hij gebruikt om in te loggen en gebruik te maken van de dienst (computers of mobiele apparaten) alle middelen zijn geplaatst om zulke malware of schadelijke computerprogramma`s te detecteren en te verwijderen. WALLBOX is derhalve niet aansprakelijk voor schade aan de apparaten
van de gebruikers of derden door het gebruik van de dienst.

9. COOKIESBELEID

10. OVERDRACHT VAN VERTROUWELIJKE INFORMATIE VIA DE DIENST

10.1. Alle via de dienst van gebruiker ontvangen informatie wordt vertrouwelijk en zorgvuldig verwerkt. Onverminderd bovenstaande is WALLBOX gerechtigd deze informatie te verwijderen indien zij die informatie ongepast of beledigend vindt. Bovendien dient zij opgemelde informatie aan de rechtbanken en bevoegde instanties ter beschikking te stellen indien dit wordt bevolen en overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen is.

11. TECHNOLOGISCHE BEPERKINGEN

11.1. Als gevolg van onderhoudswerkzaamheden kunnen zich in bepaalde gevallen tijdelijk onderbrekingen van de dienst voordoen. Tevens wijst WALLBOX erop dat er naast de hierboven vermelde factoren nog andere factoren het functioneren van de dienst kunnen beïnvloeden, waaronder maar niet beperkt tot weersomstandigheden, verzadiging van het netwerk, connectiviteit, software van derden, enz.

12. LINKS NAAR DE DIENST VANAF SITES VAN DERDEN

12.1. Op websites en/of applicaties van derden mogen links worden geplaatst naar de inhoud van de website, mits duidelijk is dat ze een verbinding leggen naar een andere site dan die waarop de links zich bevinden. Zulke links naar de website mogen in geen geval komen van een website of applicatie met illegale of ongeoorloofde inhoud of strijdig is met de goede trouw. Het is evenmin toegestaan deze links te plaatsen op websites of applicaties met een hoog gehalte aan gewelddadige of expliciete inhoud. Voorts mogen zulke links niet worden geplaatst op websites of applicaties met xenofobische, discriminerende of pornografische inhoud of op websites die de menselijke waardigheid op enigerlei wijze aantasten.

13. AANSPRAKELIJKHEIDSDISCLAIMER

13.1. WALLBOX is niet aansprakelijk voor beslissingen van gebruikers als gevolg van informatie die via de dienst wordt aangeboden, ongeacht de herkomst ervan, noch voor de schade die gebruikers of derden ondervinden door het gebruik van de dienst.

13.2. WALLBOX is evenmin aansprakelijk voor de snelheid en browse- en gebruikskwaliteit van het inloggen door de gebruiker op de dienst, nu dit afhangt van de technische omstandigheden die de gebruiker is overeengekomen met diens provider. WALLBOX is derhalve niet aansprakelijk indien het niet mogelijk is om toegang tot de dienst te krijgen, toegang is opgeschort of opgezegd of zich moeilijkheden voordoen bij het leggen van een verbinding met het communicatienetwerk waarmee de gebruiker zich
toegang verschaft tot de dienst. Voorts is WALLBOX evenmin aansprakelijk voor storingen die door derden worden veroorzaakt noch voor de continuïteit en de beschikbaarheid van de dienst wanneer deze niet kan worden gegarandeerd als gevolg van oorzaken die niet binnen de macht van WALLBOX liggen.

14. DUUR EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

14.1. Deze algemene voorwaarden worden geacht van kracht te zijn zolang de gebruikers hun "myWallbox" accounts actief houden en/of van de dienst gebruik maken.

14.2. WALLBOX behoudt zich echter het recht voor om de algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen die alsdan vanaf het moment van bekendmaking toepasselijk en geldig zullen zijn.

14.3. De gebruiker dient de algemene voorwaarden steeds door te lezen en door te nemen als hij de website, het portaal of de applicatie bezoekt of gebruik maakt van dan wel een abonnement neemt op de daarop aangeboden diensten. Toegang tot en/of gebruik van de diensten via de website, het portaal of de applicatie houdt in dat de gebruiker de op dat moment bekend gemaakte algemene voorwaarden aanvaardt. De gebruiker heeft daartoe immer toegang.

15. SCHRIFTELIJKE KENNISGEVINGEN

15.1. Door deze algemene voorwaarden te accepteren, stemt de gebruiker ermee in dat WALLBOX het grootste deel van de communicatie elektronisch laat verlopen. WALLBOX neemt contact op met de gebruiker via e-mail of aan de hand van berichte die via de dienst worden verzonden. De gebruiker geeft toestemming voor deze elektronische communicatie en bevestigt dat alle op elektronische wijze verzonden kennisgevingen, informatie en overige berichten van WALLBOX in juridische zin schriftelijk hebben plaatsgevonden.

16. JURISDICTIE EN TOEPASSELIJK RECHT

16.1. Deze algemene voorwaarden worden beheerst door de bepalingen uit het Spaanse recht, onverminderd de eventueel toepasselijke wettelijke voorschriften inzake de bescherming van consumenten en gebruikers.

16.2. In geval van geschillen die voortspruiten uit de verleende diensten en onverminderd de toepasselijke dwingende regels uit de toepasselijke wetgeving voor consumenten -en gebruikersbescherming die een jurisdictie voorschrijven, doen partijen uitdrukkelijk afstand van ieder ander forum of jurisdictie en onderwerpen zich aan de gerechtshoven en rechtbanken van de stad Barcelona.

17. KLANTENSERVICE

17.1. De gebruiker kan als volgt contact opnemen met de klantenservice:
E-mailadres: [email protected]
Telefoonnummer: + 34 930 18 16 68